Lịch dương
3
Tháng 3
Lịch âm
1
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ năm, ngày 3/3/2022 nhằm ngày 1/2/2022 Âm lịch

– Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
4
Tháng 3
Lịch âm
2
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 4/3/2022 nhằm ngày 2/2/2022 Âm lịch

– Ngày BÍNH THÌN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
5
Tháng 3
Lịch âm
3
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ bảy, ngày 5/3/2022 nhằm ngày 3/2/2022 Âm lịch

– Ngày ĐINH TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
6
Tháng 3
Lịch âm
4
Tháng 2
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 6/3/2022 nhằm ngày 4/2/2022 Âm lịch

– Ngày MẬU NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
7
Tháng 3
Lịch âm
5
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ hai, ngày 7/3/2022 nhằm ngày 5/2/2022 Âm lịch

– Ngày KỶ MÙI, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
8
Tháng 3
Lịch âm
6
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 8/3/2022 nhằm ngày 6/2/2022 Âm lịch

– Ngày CANH THÂN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
9
Tháng 3
Lịch âm
7
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ tư, ngày 9/3/2022 nhằm ngày 7/2/2022 Âm lịch

– Ngày TÂN DẬU, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
10
Tháng 3
Lịch âm
8
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ năm, ngày 10/3/2022 nhằm ngày 8/2/2022 Âm lịch

– Ngày NHÂM TUẤT, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
11
Tháng 3
Lịch âm
9
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 11/3/2022 nhằm ngày 9/2/2022 Âm lịch

– Ngày QUÝ HỢI, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
12
Tháng 3
Lịch âm
10
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ bảy, ngày 12/3/2022 nhằm ngày 10/2/2022 Âm lịch

– Ngày GIÁP TÝ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
13
Tháng 3
Lịch âm
11
Tháng 2
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 13/3/2022 nhằm ngày 11/2/2022 Âm lịch

– Ngày ẤT SỬU, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
14
Tháng 3
Lịch âm
12
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 14/3/2022 nhằm ngày 12/2/2022 Âm lịch

– Ngày BÍNH DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
15
Tháng 3
Lịch âm
13
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 15/3/2022 nhằm ngày 13/2/2022 Âm lịch

– Ngày ĐINH MÃO, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
16
Tháng 3
Lịch âm
14
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 16/3/2022 nhằm ngày 14/2/2022 Âm lịch

– Ngày MẬU THÌN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
17
Tháng 3
Lịch âm
15
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ năm, ngày 17/3/2022 nhằm ngày 15/2/2022 Âm lịch

– Ngày KỶ TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
18
Tháng 3
Lịch âm
16
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 18/3/2022 nhằm ngày 16/2/2022 Âm lịch

– Ngày CANH NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
19
Tháng 3
Lịch âm
17
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ bảy, ngày 19/3/2022 nhằm ngày 17/2/2022 Âm lịch

– Ngày TÂN MÙI, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
20
Tháng 3
Lịch âm
18
Tháng 2
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 20/3/2022 nhằm ngày 18/2/2022 Âm lịch

– Ngày NHÂM THÂN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
21
Tháng 3
Lịch âm
19
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 21/3/2022 nhằm ngày 19/2/2022 Âm lịch

– Ngày QUÝ DẬU, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
22
Tháng 3
Lịch âm
20
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 22/3/2022 nhằm ngày 20/2/2022 Âm lịch

– Ngày GIÁP TUẤT, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
23
Tháng 3
Lịch âm
21
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 23/3/2022 nhằm ngày 21/2/2022 Âm lịch

– Ngày ẤT HỢI, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
24
Tháng 3
Lịch âm
22
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ năm, ngày 24/3/2022 nhằm ngày 22/2/2022 Âm lịch

– Ngày BÍNH TÝ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
25
Tháng 3
Lịch âm
23
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ sáu, ngày 25/3/2022 nhằm ngày 23/2/2022 Âm lịch

– Ngày ĐINH SỬU, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
26
Tháng 3
Lịch âm
24
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ bảy, ngày 26/3/2022 nhằm ngày 24/2/2022 Âm lịch

– Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
27
Tháng 3
Lịch âm
25
Tháng 2
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 27/3/2022 nhằm ngày 25/2/2022 Âm lịch

– Ngày KỶ MÃO, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
28
Tháng 3
Lịch âm
26
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 28/3/2022 nhằm ngày 26/2/2022 Âm lịch

– Ngày CANH THÌN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
29
Tháng 3
Lịch âm
27
Tháng 2
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 29/3/2022 nhằm ngày 27/2/2022 Âm lịch

– Ngày TÂN TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
30
Tháng 3
Lịch âm
28
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ tư, ngày 30/3/2022 nhằm ngày 28/2/2022 Âm lịch

– Ngày NHÂM NGỌ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
31
Tháng 3
Lịch âm
29
Tháng 2
Ngày tốt
– Thứ năm, ngày 31/3/2022 nhằm ngày 29/2/2022 Âm lịch

– Ngày QUÝ MÙI, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây