Tháng 11 Âm Lịch Ngày Nào Tốt, Ngày Tốt Tháng 11/2021

Lịch dương
4
Tháng 12
Lịch âm
1
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ bảy, ngày 4/12/2021 nhằm ngày 1/11/2021 Âm lịch

– Ngày BÍNH TUẤT, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
5
Tháng 12
Lịch âm
2
Tháng 11
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 5/12/2021 nhằm ngày 2/11/2021 Âm lịch

– Ngày ĐINH HỢI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
6
Tháng 12
Lịch âm
3
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 6/12/2021 nhằm ngày 3/11/2021 Âm lịch

– Ngày MẬU TÝ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
7
Tháng 12
Lịch âm
4
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 7/12/2021 nhằm ngày 4/11/2021 Âm lịch

– Ngày KỶ SỬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
8
Tháng 12
Lịch âm
5
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 8/12/2021 nhằm ngày 5/11/2021 Âm lịch

– Ngày CANH DẦN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
9
Tháng 12
Lịch âm
6
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ năm, ngày 9/12/2021 nhằm ngày 6/11/2021 Âm lịch

– Ngày TÂN MÃO, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
10
Tháng 12
Lịch âm
7
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ sáu, ngày 10/12/2021 nhằm ngày 7/11/2021 Âm lịch

– Ngày NHÂM THÌN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
11
Tháng 12
Lịch âm
8
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ bảy, ngày 11/12/2021 nhằm ngày 8/11/2021 Âm lịch

– Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
12
Tháng 12
Lịch âm
9
Tháng 11
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 12/12/2021 nhằm ngày 9/11/2021 Âm lịch

– Ngày GIÁP NGỌ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
13
Tháng 12
Lịch âm
10
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ hai, ngày 13/12/2021 nhằm ngày 10/11/2021 Âm lịch

– Ngày ẤT MÙI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
14
Tháng 12
Lịch âm
11
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 14/12/2021 nhằm ngày 11/11/2021 Âm lịch

– Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
15
Tháng 12
Lịch âm
12
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 15/12/2021 nhằm ngày 12/11/2021 Âm lịch

– Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
16
Tháng 12
Lịch âm
13
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ năm, ngày 16/12/2021 nhằm ngày 13/11/2021 Âm lịch

– Ngày MẬU TUẤT, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
17
Tháng 12
Lịch âm
14
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 17/12/2021 nhằm ngày 14/11/2021 Âm lịch

– Ngày KỶ HỢI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
18
Tháng 12
Lịch âm
15
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ bảy, ngày 18/12/2021 nhằm ngày 15/11/2021 Âm lịch

– Ngày CANH TÝ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
19
Tháng 12
Lịch âm
16
Tháng 11
Ngày xấu
– Chủ nhật, ngày 19/12/2021 nhằm ngày 16/11/2021 Âm lịch

– Ngày TÂN SỬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
20
Tháng 12
Lịch âm
17
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 20/12/2021 nhằm ngày 17/11/2021 Âm lịch

– Ngày NHÂM DẦN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
21
Tháng 12
Lịch âm
18
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ ba, ngày 21/12/2021 nhằm ngày 18/11/2021 Âm lịch

– Ngày QUÝ MÃO, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU Ngày

– Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
22
Tháng 12
Lịch âm
19
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 22/12/2021 nhằm ngày 19/11/2021 Âm lịch

– Ngày GIÁP THÌN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
23
Tháng 12
Lịch âm
20
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ năm, ngày 23/12/2021 nhằm ngày 20/11/2021 Âm lịch

– Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
24
Tháng 12
Lịch âm
21
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 24/12/2021 nhằm ngày 21/11/2021 Âm lịch

– Ngày BÍNH NGỌ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
25
Tháng 12
Lịch âm
22
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ bảy, ngày 25/12/2021 nhằm ngày 22/11/2021 Âm lịch

– Ngày ĐINH MÙI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
26
Tháng 12
Lịch âm
23
Tháng 11
Ngày tốt
– Chủ nhật, ngày 26/12/2021 nhằm ngày 23/11/2021 Âm lịch

– Ngày MẬU THÂN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
27
Tháng 12
Lịch âm
24
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ hai, ngày 27/12/2021 nhằm ngày 24/11/2021 Âm lịch

– Ngày KỶ DẬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
28
Tháng 12
Lịch âm
25
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ ba, ngày 28/12/2021 nhằm ngày 25/11/2021 Âm lịch

– Ngày CANH TUẤT, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
29
Tháng 12
Lịch âm
26
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ tư, ngày 29/12/2021 nhằm ngày 26/11/2021 Âm lịch

– Ngày TÂN HỢI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
30
Tháng 12
Lịch âm
27
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ năm, ngày 30/12/2021 nhằm ngày 27/11/2021 Âm lịch

– Ngày NHÂM TÝ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lịch dương
31
Tháng 12
Lịch âm
28
Tháng 11
Ngày xấu
– Thứ sáu, ngày 31/12/2021 nhằm ngày 28/11/2021 Âm lịch

– Ngày QUÝ SỬU, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Lịch dương
1
Tháng 1
Lịch âm
29
Tháng 11
Ngày tốt
– Thứ bảy, ngày 1/1/2022 nhằm ngày 29/11/2021 Âm lịch

– Ngày GIÁP DẦN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Lịch dương
2
Tháng 1
Lịch âm
30
Tháng 11
Ngày tốt
– Chủ nhật, ngày 2/1/2022 nhằm ngày 30/11/2021 Âm lịch

– Ngày ẤT MÃO, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU

– Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

– GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)


# Xem Thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây